شرکت جندی‌شاپور جایزه ملی پروژه سال را دریافت کرد

شرکت جندی شاپور به عنوان پیمانکار پروژه واحد کلاستر میدان نفتی یاران شمالی جایزه ملی پروژه سال هفتمین جشنواره مدیریت

بیشتر بخوانید