۹۶ هزار شغل روستایی جدید در بخش کشاورزی ایجاد شد

به گزارش”نوای صنعت“، عبدالمهدی اظهار داشت: از کل منابعی که برای اشتغال روستایی و عشایری تاکنون به همه بخش‌های اقتصادی کشور تخصیص یافته، قریب به 70درصد در بخش کشاورزی جذب شده و بیش از 30هزار طرح توسعه‌ای در بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف‌ صنایع تبدیلی و تکمیلی‌، توسعه گلخانه‌ها، آبزی‌‌پروری، گیاهان دارویی، مکانیزاسیون، دام و […]