معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت:در تامین اکثرکالاهای مورد نیاز موفق عمل کردیم

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در تامین اکثر قریب به اتفاق کالاها توفیق داشتیم و باید این اقدامات به

بیشتر بخوانید