21:37

1403/03/09

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

بازدید صادقی مجد مدیرعامل فولاد لجستیک و معاون فنی اداره کل راه آهن جنوب از واگن های استراکچردار

به گزارش “نوای صنعت“، دکتر صادقی مجد مدیر عامل فولاد لجستیک به همراه مهندس فرشادی معاون فنی اداره کل راه آهن جنوب،دکتر کشت پرورمدیر فنی شرکت فولاد لجستیک ،مهندس فرامرزی حقوقی و مسئول امور قراردادها،مهندس بزرگی مدیر عملیات ریلی ،از 19دستگاه واگن لبه کوتاه استرکچردار بازدید فنی به بعمل آمد که در این بازدید دکتر کشت پرور از لحاظ فنی واگن های مذکور را مورد بررسی قرار داد و در محل موارد فنی واگن ها را برای مدیرعامل محترم و کارشناس های همراه تشریح نمود و آقای دکتر صادقی مجد دستور دادن یک گزارش کتبی فنی از واگن های مذکور جهت ارائه به هیات مدیره محترم شرکت توسط مدیر فنی تنظیم و تهیه گردد.
در این ادامه این بازدید مدیرعامل محترم از دفتر مستقر شرکت فولاد لجستیک در بندر امام(اسکله اختصاصی فولاد خوزستان) بازدید بعمل آورده شد سپس طی جلسه با حضور نمایندگان شرکت در بندر امام به بررسی مشکلات و موانع موجود در آنجا پرداخت و مدیرعامل محترم دستورات لازم برای مرتفع نمودن مشکلات به واحد روابط عمومی صادر نمود.

روابط عمومی شرکت فولاد لجستیک