21:14

1402/12/07

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

آگهی فراخوان عمومی “انتخاب شرکت مشاور پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 (ده) مگاوات در شهرستان بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان”

شماره مناقصه: 0274-خ-م
به گزارش”نوای صنعت“، شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد”انتخاب شرکت مشاور پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات در شهرستان بردسیر” را به شرکت های صلاحیتدار دارای حداقل گرید 2 مشاوره در زمینه انرژی مورد تایید ساتبا و داشتن رزومه موفق و مستند در انجام خدمات مشاوره نیروگاه های 10 (ده) مگاواتی و بالاتر واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ 17/08/1402، نامه اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک و مستندات براساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران به آدرس ایمیل tender@sjscosteel.com ارسال نمایند.
• شرایط
1- شرکت ها می بایست جهت دریافت دستورالعمل ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سایت شرکت به آدرس www.sjsco.ir مراجعه نمایند. (تکمیل و ارسال فرم دستورالعمل مذکور به منظور ارزیابی کیفی الزامی است)
2- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.)
3- در صورت عدم ارائه مستندات؛ شرکت متقاضی مردود و از روند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
سایر موارد:
1- محل انجام کار موضوع آگهی: استان کرمان، شهرستان بردسیر.
2- ارائه اسناد و اعلام آمادگی مطابق شرح بالا هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فولاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- شرکت جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی، شرکت هایی که در این مرحله واجد صلاحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
5- شرکت ها می توانند در مورد ابهامات و سوالات مربوطه، با کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان با شماره های 31257600-034 داخلی 6143 و 09912938317 تماس حاصل نمایند.

واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات
(شرکت جهان فولاد سیرجان)