فقط پایه حقوق خالی برای کارگران!

اگر قرار باشد ترفندی اندیشیده شود تا حقوق مزدیِ کارگر قرارداد موقتی که جرئت شکایت ندارد، به این سادگی ضایع

بیشتر بخوانید