با تجاری‌سازی دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛
در حاشیه دریاچه ارومیه واحد پرورش ریزجلبک راه اندازی می شود

واحد پرورش ریزجلبک با تجاری‌سازی دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در حاشیه دریاچه ارومیه راه‌اندازی می‌شود. به گزارش آژانس رویدادهای مهم

بیشتر بخوانید