برای سومین سال متوالی
کسب عنوان صنعت برگزیده سبز کشور برای شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر برای سومین سال متوالی به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور انتخاب گردید. به گزارش”

بیشتر بخوانید