مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران در ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران اظهار کرد:
کمبود انرژی توسعه را سخت کرده است

در این همایش سعی کردیم از نظرات دوستان در موضوعات و هدف گذاری ها استفاده کنیم. به گزارش نوای صنعت، این همایش

بیشتر بخوانید