مدیرعامل بانک سینا
تقویت واحدهای نظارتی کمک به ارتقاء جایگاه بانک نزد افکار عمومی است

مدیرعامل بانک سینا در همایش سالانه بازرسان بانک بر تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای نظارتی تاکید کرد. به گزارش ”

بیشتر بخوانید