برداشت حداکثری از میدان گازی ⁧پارس جنوبی در روز ملی خلیج فارس اوج اقتدار

زنگنه گفت: در روز ملی خلیج فارس ایران با برداشت حداکثری از میدان گازی⁧ پارس جنوبی⁩ در اوج اقتدار است.

بیشتر بخوانید