وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین جشنواره ملی ایل سنگسر بازدید کرد

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه از نخستین جشنواره ملی ایل سنگسر در شهرستان مهدیشهر استان بازدید

بیشتر بخوانید