مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران
فرابورس می تواند مبدا تحول اقتصاد کشور باشد

فرابورس ایران می تواند مبدا تحول اقتصاد کشور باشد. فرابورس هرچند همنام بورس است ولی حیطه فعالیت بسیار گسترده ای

بیشتر بخوانید