نگرانی در احیای معدن سرب ناصرآباد

اگر چه به اعتقاد برخی صاحبنظران احیای معدن راکد سرب و روی در روستای ناصرآباد، بخش کجور را به قطب

بیشتر بخوانید