محمدی رفیع:
فولاد سنگان الگوی فرهنگ ایمنی و سلامت صنعتی در منطقه

در رویکرد مدیریت نوین، مهمترین محور توسعه پایدار، حفظ و صیانت از نیروی انسانی، محیط زیست و تجهیزات است. بسیاری

بیشتر بخوانید