معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خواستار شد:
توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه‌های معدنی

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی معتقد است تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار

بیشتر بخوانید