سهم حقیقی معادن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی بدون تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می ایستند. بنابراین اهمیت این

بیشتر بخوانید