اختصاص کمک هزینه معیشتی به شناورهای سبک گردشگری

استاندار هرمزگان از مذاکره و گفت و گو با رییس بنیاد مستضعفان برای تخصیص اعتبار و حمایت از شناورهای سبک

بیشتر بخوانید