مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:
برند شدن؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر در موفقیت شرکت انتقال گاز ایران در افق 1404

اگر بخواهیم در افق 1404 در تراز جهانی موفق شویم باید به برند تبدیل شده و شاخص‌هایی در این زمینه،

بیشتر بخوانید