تکمیل سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای طرح سامانه جامع تجارت, ۸۰ درصد پیشرفت دارد، گفت: ۷۰ اقدام

بیشتر بخوانید