سرمایه گذاری کنسرسیوم روی مهدی آباد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید

کنسرسیوم خصوصی سرمایه گذار پروژه روی معدن مهدی آباد، تاکنون 1500 میلیارد تومان در این معدن سرمایه گذاری کرده است.

بیشتر بخوانید