اپلیکیشن”رمزساز رفاه” به بهره برداری رسید

بانک رفاه به منظور حفاظت و صیانت از دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطلاعات کارت های صادره و ایجاد آرامش و افزایش امنیت

بیشتر بخوانید