استفاده حداکثری ازنیروهای بومی در پتروشیمی کارون

حسین رفیع زاده بابیان اینکه این شرکت تنها تولیدکننده ایزوسیانات در خاورمیانه است گفت: شرکت پتروشیمی کارون دو محصول استراتژیک

بیشتر بخوانید