پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری كوپال

در راستای برنامه هاي صيانت از توليد وزارت نفت، با همت و تلاش بی وقفه پرسنل مديريت تعميرات، عمليات اجرائی

بیشتر بخوانید