فولادسنگان موفق به دریافت “تقدیر نامه یک ستاره تعالی سازمانی” شد

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و اثربخش و حضور فعال

بیشتر بخوانید