از سوی معاون اول رییس جمهور ؛
افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را برای اجرا

بیشتر بخوانید