صادرات یک تن سیمان به کشورهای اطراف به هیچ وجه جایز نیست!

در شرایطی که سیمان در بازار ایران کمیاب شده، صادرات آن به عراق و افغانستان ادامه دارد و به جز

بیشتر بخوانید