تجلی، پیشرو در فرهنگ سازی سهامداری

به گزارش اختصاصی “نوای صنعت“، گسترش فرهنگ سهامداری سبب می شود تا سهامدارن با اعتماد و ریسک کمتری وارد بازار سرمایه شوند. شفافیت و صداقت با سهامدار، حمایت دو طرفه میان صاحبان بازار و سرمایه گذار را ایجاد میکند. سهامداران بازار سرمایه در ایران به خصوص حوزه معادن از قشر خاصی هستند، حضور مردم به عنوان سهام دار صنعت و معدن نیازمند فرهنگ سازی است تا این آمادگی برای حضور در این عرصه ایجاد شود.

فرهنگ سهام داری باید با توجه به اقلیم و جغرافیای سهام دار تنظیم شود تا رغبت مردم نسبت به حضور در پیشرفت منطقه و سپس استفاده از سود حاصل از آن بیشتر باشد. شناخت رفتار سهام دار نیز یکی دیگر از عواملی است که سبب ارتباط دقیق تر با آنها و رونق بازار سرمایه می شود.

علت غیاب مردم ایران در حوزه صنعت و معدن به عنوان سهام دار نداشتن اطاعات کافی از میزان سود دهی و عدم جلب اعتماد از سوی شرکت ها است، امروزه با توجه با اخبار تحریم ها افراد ریسک حضور در بازار صنعت و معدن را نمی پذیرند که این خود با ترویج فرهنگ سهام داری و دادن اطلاعات کافی قابل حل است.

شرکت پروژه محور تجلی از پیشگامان ترویج فرهنگ سهامداری است، این شرکت با اقداماتی در حوزه فرهنگ سازی برای سهامداران و ارائه گزارشات به روز این امکان را به سهامداران می دهد تا از میزان سود و پیشرفت پروژه ها اگاهی کامل داشته باشند.

این شرکت در ایران اولین اقدامش استفاده از نقدینگی موجود در کشور برای اجرا و پیشبرد پروژه ها بود که سبب شد تا بخشی از این نقدینگی جمع و در حوزه تولید استفاده شود، اینگونه سرمایه گذاری توسط شرکت های پروژه محور آغاز شد که شرکت تجلی با ارتباط صحیص و تعلیم فرهنگ سهام داری موفق به جلب رضایت و اعتماد سهامداران شد.

تجلی توانست تا نقدینگی را به صورت مستقیم از سمت مردم وارد بازار سرمایه و بخش تولید کند به شکلی که امروزه سهامدارن تجلی دریافت سود از مجمع را کنار گذاشته و ترجیح میدهند سود را در حوزه تولید سرمایه گذاری کنند.

نقش تجلی در این فرهنگ سازی سبب شده تا مردم در حوزه صنایع معدنی سرمایه گذاری کنند و نقش مستقیمی در تولید داشته باشند، این شرکت پروژه محور از حضور مردم در بخش های مهم پروژه های خود استقبال می کند و هر ساله از مردم دعوت میکند تا نقش پررنگ تری در میان سرمایه گذاران خود داشته باشند.

نویسنده: سحر علیپور تنگسیری